תִפְרַחַתinflorescence

ציבור מובדל של פרחים; קבוצת פרחים המהווה חטיבה מסוימת; בהתאם לסדר שבו ערוכים הפרחים על צירם המשותף מבחינים בין צורות שונות של תפרחת (ציורים 82-73).

ציור 73 – אשכול: א. ציר התפרחת, ב. חפה, ג. פרח; ציור 74 – שיבולת: א. ציר התפרחת, ב. חפה; ציור 75 – אשבול: א. ציר התפרחת (שזרה), ב. פרח; ציור 76 – סוכך פשוט: א. מעטפת הסוכך; ציור 77 – סוכך מורכב: א. מעטפת, ב. סוככון, ג. מעטפית, ר. קרנה; ציור 78 – קרקפת: א. מצעית ; ציור 79 – מכבר; 80 – תפרחות חד-בדית: א. מניפנית, ב. מגלית; ציור 81 – תפרחת דו-בדית; ציור 82 – תפרחת רב-בדית

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח