קַשוָה (קשוות)valve

חלקים של דופן הפרי, הנפרדים זה מזה או ניתקים מן הצמח בעת היפתח הפרי (ציורים 107, 108, 110א).

ציור 107 – תרמיל פתוח בעל קשוות סלולות; ציור 108 – קציץתרמיל בשל (מצליבים): א. קשווה, ב. מחיצה מרומה, ג. זרעים; ציור 110 – תרמיל של ילקוט הרועים רוחב המחיצה קטן מרוחב התרמיל

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח