צֵלַעrib

עורק עבה הבולט מעל פני הפרי (או חלק אחר של הצמח).