פַּגָהsyconium

תפרחת ופרי מדומה של התאנה ומיני פיקוס אחרים (ציור 188ב).