עֹקֶץ־הַתִפְרַחַתpeduncle

הניצב שעליו נישאת התפרחת.