עֵשֶב־רַעweed

עשב שמציאותו בתוך גידולי התרבות מזיקה מבחינה כלשהי לצמחי-התרבות.