סוֹכֵך מֻרכָּבcompound umbel

סוכך שכל אחד מעוקציו מסתיים בסוכך־משנה, הוא הסוככון (ציור 77).

איור הממחיש את תיאור המונח