סַפְלוּלcupule

מעטפת מעוצה, מכוסה קשקשים, שבתוכה נתון פרי האלון (הבלוט) (ציור 119א).

איור הממחיש את תיאור המונח