נָדירrare

אינו מצוי אלא במספר מועט או במקומות מועטים.