נֶבֶגspore

תא הניתק מן הצמח והעשוי לנבוט ולהתפתח לצמח חדש; גודלו על־פי־רוב כגודל גרגר אבקה של צמחים עילאיים. אצות, פטריות, טחבים, שרכים וכו׳ מתרבים על־ידי נבגים.