מֻרְכַּבcompound

עלה הבנוי מציר ועלעלים; העלעלים נושרים מן הציר אחד אחד (ציורים 46, 47); (ההיפך:
פשוט).

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח