מָאֳרָךoblong

איבר שאורכו גדול פי 2 או יותר מרוחבו וצדדיו כמעט מקבילים (ציור 10).

איור הממחיש את תיאור המונח