מֶלֶלmargin

שפה דקה המקיפה את הזרע או הפרי וכדומה (ציורים 345ג, 1806ג).