מִרקָםtexture

היחס הכמותי בין סוגי הגרגרים המרכיבים את הקרקע.