מִפְרָשstandard

העלה העליון של הכותרת הפרפרנית (ראה שם; ציורים 790א, 791א).