מְקֻצָעangular

בעל ~מקצועות (ציורים 59, 60).

ציור 59 – בעל 3 ~מקצועות; ציור 60 – בעל 4 ~מקצועות

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח