יוֹשֵבsessile

מחוסר פטוטרת או עוקץ (ציור 23).

איור הממחיש את תיאור המונח