חרְסיתclay

1. מקטע של גרגרי קרקע אשר קוטרם קטן מ־2 מיקרון.
2. מינראל הבנוי מגבישים לוחיים שבהם היסודות העיקריים הם צורן (Si), אלומיניון (Al) ומימן (H). גודל גרגריו כפי שמצוין בסעיף 1.