חלוּץcolonizer

צמח המאכלס בתי־גידול חדשים שבהם הוכחדו צמחים אחרים או קרקעות חדשות שבהן לא גדלו צמחים כלל.