חָפיתbracteole

חפה היושב על עוקץ הפרח; לפעמים הפרח מחוסר עוקץ והחפיות סמוכות לפרח (ציור 437ג2).