חַדacute

ראה ציור 38.

איור הממחיש את תיאור המונח