זירfilament

החלק הצר של האבקן הנושא את המאבק (ציור 92א).

איור הממחיש את תיאור המונח