גֵרadventive, xenophyte

צמח־בר שהוכנס לארץ באקראי, מדעת או שלא מדעת, ואשר אינו נכלל בצמחייה הראשונית
של הארץ.