בַּלוּטהgland

גוף קטן המפריש צוף או שמן וכו׳ (ציור 5).