בֵּית־גִדוּל מֻפרַעdisturbed habitat

בית־גידול שהמצב הראשוני של הקרקע הופר בו בצורה ניכרת (ראה בהקדמה סעיף 4.2.).