אֲבָקָהpollen

האבק הנמצא בתוך לשכות המאבק והמשמש להפריית הביציות.