ֶֶּּפֶּריקַרְפּpericarp

קליפת הפרי (הנוצרת מדופן השחלה).