Sort by:

Results (49)

לא הספקתי לקרוא, אפשר שוב?

Cruciferae (Brassicaceae) (3)

עשבים חר־שנתיים, רב־שנתיים או לעתים רחוקות כני־שיח. העלים מסורגים! עלי־הלוואי חסרים. התפרחת אשכול, על פי רוב חסרת חפים. הפרחים נכונים, על פי רוב דו־מיניים. עלי־גביע 4, זקופים או מפושקים, שווים או 2 מהם מוארכים ורמויי־שק בבסיסם. עלי־כותרת 4, טרפם מורחב ונעשה צר כלפי מטה לציפורן באופן פתאומי. אבקנים 6, מהם 4 ארוכים ו־2 קצרים! סמוך לבסיס האבקנים יש צופנים הניכרים בצבעם הכהה. השחלה עלית, בת 2 עלי־שחלה (ציור 577 במגדיר הצהוב)! השליה דופנית. הפרי תרמיל (כאשר אורכו לפחות פי 3 מרוחבו) או תרמילון (אם אורכו פחות מפי 3 מרוחבו), בעל מחיצה קרומית המתפתחת מהשליה (מחיצה מרומה), או שהפרי מפרקת או אגוזית. הזרע חסר אנרוספרם.
מיון משפחה זו מתבסס ברובו על תכונות הפרי, ויש צורך בפרי בשל להגדרת מרבית המינים.

Download the PDF file .

49 תוצאות

מאפיינים
Sort form

אלתיים (0)

סוגים נוספים ()

אוג (סירסיה) מחומש

ארכוביתיים (1)

ארכובית (1)

ארכובית החוף

סוגים נוספים (1)

חבלבלן עגול-עלים

חלבלוביים (2)

חלבלוב (2)

חלבלוב הים חלבלוב שרוע

טבוריתיים (1)

צורית (1)

צורית חופית

נר-הלילה (1)

נר-הלילה (1)

נר-הלילה החופי

נרקיסיים (1)

חבצלת (1)

חבצלת החוף

סוככיים (2)

חרחבינה (2)

חרחבינה חופית קריתמון ימי

סלקיים (2)

אוכם (2)

אוכם אמיתי מלחית אשלגנית

פואתיים (2)

חגוית (2)

חגווית החומות צלבית החוף