Sort by:

Results (44)

לא הספקתי לקרוא, אפשר שוב?

Cruciferae (Brassicaceae) (1)

עשבים חר־שנתיים, רב־שנתיים או לעתים רחוקות כני־שיח. העלים מסורגים! עלי־הלוואי חסרים. התפרחת אשכול, על פי רוב חסרת חפים. הפרחים נכונים, על פי רוב דו־מיניים. עלי־גביע 4, זקופים או מפושקים, שווים או 2 מהם מוארכים ורמויי־שק בבסיסם. עלי־כותרת 4, טרפם מורחב ונעשה צר כלפי מטה לציפורן באופן פתאומי. אבקנים 6, מהם 4 ארוכים ו־2 קצרים! סמוך לבסיס האבקנים יש צופנים הניכרים בצבעם הכהה. השחלה עלית, בת 2 עלי־שחלה (ציור 577 במגדיר הצהוב)! השליה דופנית. הפרי תרמיל (כאשר אורכו לפחות פי 3 מרוחבו) או תרמילון (אם אורכו פחות מפי 3 מרוחבו), בעל מחיצה קרומית המתפתחת מהשליה (מחיצה מרומה), או שהפרי מפרקת או אגוזית. הזרע חסר אנרוספרם.
מיון משפחה זו מתבסס ברובו על תכונות הפרי, ויש צורך בפרי בשל להגדרת מרבית המינים.

Download the PDF file .

44 תוצאות

מאפיינים
Sort form

אברניתיים (1)

אברנית (1)

אברנית הנשר

אזוליים (1)

אזולה (1)

אזולה שרכית

אלתיים (1)

פלפלון (1)

פלפלון בכות

גמאיים (2)

גומא (2)

גומא ריחני גומא תרבותי

דגניים (2)

כף-חתול (2)

כף-חתול זוחלת שעורת השיפון

דטיסקיים (1)

דטיסקה (1)

דטיסקה קנבית

דלועיים (1)

לעוסית (1)

לעוסית מטפסת

חבלבליים (1)

לפופית (1)

לפופית כפנית

חיעדיים (1)

רבועה (1)

רבועה שרועה

חלבלוביים (1)

חלבלוב (1)

חלבלוב דגני

חלמיתיים (1)

עוגית (1)

עוגית חרמונית

ירבוזיים (1)

ירבוז (1)

ירבוז נטוי

כדורניים (1)

כדורן (1)

כדורן ענף

מורכבים (2)

חסה (2)

חסה שיכנית פרתניון אפיל

מימוניים (2)

וליסנריה (2)

וליסנריה סלולה מימון הצפרדעים

מצליבים (1)

רוריפה (1)

רוריפה שרועה

מרסיליים (1)

מרסיליה (1)

מרסיליה זעירה

נאדידיים (2)

נאדיד (2)

נאדיד המים נאדיד עדין

נהרוניתיים (1)

נהרונית (1)

נהרונית קרומית

נידיים (1)

נידה (1)

ניידה דגנית

סימרוביים (1)

איילנתה (1)

איילנתה בלוטית

סלקיים (1)

אוכם (1)

אוכם הגינות

עפריתיים (1)

חדעד (1)

חדעד קיפודני

פונטדריים (1)

איכהורניה (1)

איכהורניה עבת-רגל