Sort by:

Results (229)

לא הספקתי לקרוא, אפשר שוב?

Cruciferae (Brassicaceae) (23)

עשבים חר־שנתיים, רב־שנתיים או לעתים רחוקות כני־שיח. העלים מסורגים! עלי־הלוואי חסרים. התפרחת אשכול, על פי רוב חסרת חפים. הפרחים נכונים, על פי רוב דו־מיניים. עלי־גביע 4, זקופים או מפושקים, שווים או 2 מהם מוארכים ורמויי־שק בבסיסם. עלי־כותרת 4, טרפם מורחב ונעשה צר כלפי מטה לציפורן באופן פתאומי. אבקנים 6, מהם 4 ארוכים ו־2 קצרים! סמוך לבסיס האבקנים יש צופנים הניכרים בצבעם הכהה. השחלה עלית, בת 2 עלי־שחלה (ציור 577 במגדיר הצהוב)! השליה דופנית. הפרי תרמיל (כאשר אורכו לפחות פי 3 מרוחבו) או תרמילון (אם אורכו פחות מפי 3 מרוחבו), בעל מחיצה קרומית המתפתחת מהשליה (מחיצה מרומה), או שהפרי מפרקת או אגוזית. הזרע חסר אנרוספרם.
מיון משפחה זו מתבסס ברובו על תכונות הפרי, ויש צורך בפרי בשל להגדרת מרבית המינים.

Download the PDF file .

Additional Genera (20)

229 תוצאות

מאפיינים
Sort form

מרבה-חלב (1)

מרבה-חלב (1)

מרבה-חלב נגבי

סגליים (1)

סיגל (1)

סיגל ריחני

סוככיים (1)

חרחבינה (1)

חרחבינה חרמונית

סחלביים (2)

סחלב (2)

סחלב סורי שנק החורש

ספלוליים (1)

ספלול (1)

ספלול הגליל

סוגים נוספים (1)

יחנוק המלחות

עפריתיים (2)

עדעד (2)

עדעד רותמי עפרית אירופית

פונטדריים (1)

איכהורניה (1)

איכהורניה עבת-רגל

פעמוניתיים (8)

סגולית (4)

סגולית הכלאיים