Sort by:

Results (28)

לא הספקתי לקרוא, אפשר שוב?

Cruciferae (Brassicaceae) (2)

עשבים חר־שנתיים, רב־שנתיים או לעתים רחוקות כני־שיח. העלים מסורגים! עלי־הלוואי חסרים. התפרחת אשכול, על פי רוב חסרת חפים. הפרחים נכונים, על פי רוב דו־מיניים. עלי־גביע 4, זקופים או מפושקים, שווים או 2 מהם מוארכים ורמויי־שק בבסיסם. עלי־כותרת 4, טרפם מורחב ונעשה צר כלפי מטה לציפורן באופן פתאומי. אבקנים 6, מהם 4 ארוכים ו־2 קצרים! סמוך לבסיס האבקנים יש צופנים הניכרים בצבעם הכהה. השחלה עלית, בת 2 עלי־שחלה (ציור 577 במגדיר הצהוב)! השליה דופנית. הפרי תרמיל (כאשר אורכו לפחות פי 3 מרוחבו) או תרמילון (אם אורכו פחות מפי 3 מרוחבו), בעל מחיצה קרומית המתפתחת מהשליה (מחיצה מרומה), או שהפרי מפרקת או אגוזית. הזרע חסר אנרוספרם.
מיון משפחה זו מתבסס ברובו על תכונות הפרי, ויש צורך בפרי בשל להגדרת מרבית המינים.

Download the PDF file .

28 תוצאות

מאפיינים
Sort form

אירוסיים (1)

צהרון (1)

צהרון קטן

ארכוביתיים (1)

ארכובית (1)

ארכובית ארץ-ישראלית

אשחריים (1)

שיזף (1)

שיזף השיח

אשליים (1)

אשל (1)

אשל מרובע

כפריים (1)

שנית (1)

שנית רחבת-עלים

לועניתיים (1)

עפעפית (1)

עפעפית מצרית

לחכיים (1)

לחך (1)

לחך מלבין

מצליבים (2)

כרוב (2)

כרוב החוף תודרה מעובה

מתנניים (1)

מתנן (1)

מתנן שעיר

סוככיים (2)

גזר (2)

גזר הירדן גזרנית החוף

שושניים (1)

אספרג (1)

אספרג ארוך-עלים

שפתניים (2)

מרווה (2)

מרווה צמירה מרמר הנגב