כליאת אבק על-ידי דגן רב-שנתי

פורסם: 4 במרץ 2012, יד באדר תשע"ב | עודכן: 12/05/14

[סיסנית איג] ומלוויה במדבר יהודה

שיחים כהים של [אוכם מדברי] מכסים את הגבעות הסמוכות במדבר יהודה לסימן רום פני הים על דרך יריחו (איורים 7.1.22- 7.1.24). בחורף רגיל, השטח שבין השיחים מוריק ימים ספורים לאחר רדת הגשם היעיל הראשון. במבט מקרוב אל המרבד הירוק אפשר להבחין בעלים הדקים והקצרים שמזכירים דשא אנגלי מטופח. הצמחים היוצרים דשא זה בארץ ובאנגליה שייכים לסוג סיסנית, הם רב-שנתיים וברור שסיסנית איג (איור 7.1.24) שבמדבר יהודה עמידה יותר ליובש. אבק הנישא באוויר שוקע בין העלים הירוקים או היבשים של הסיסנית ובבוא העונה הגשומה היא צומחת מעל לשכבת האבק הדקה שנכלאה בין העלים (איור 7.1.25). בין גושי הסיסנית גדלים טחבי-עלים, טחבי כבד וחזזיות. שלושת האחרונים מקיימים תרדמת יובש וחוזרים לפעילות דקות ספורות לאחר הירטבם.

במחקר שעשינו על גבעות קירטון אלה מצאנו במיפנים הצפוניים קרקע דקת גרגיר בעומק של 60-50 ס”מ, משוללת אבנים (איור 7.1.26 מימין). בדומה לממצא של היעדר פירורי בזלת בקרקע שנכלאה במכתש רמון גם כאן לא נמצאו שברי קירטון בשיכבת הקרקע. כאשר בדקנו קרקע בחברת [זוגן השיח] המפותחת על המפנה הדרומי, החתך היה דל בחומרים דקי גר ועשיר באבני קירטון (איור 7.1.26 משמאל). כך אפשר להרחיב ולומר שבתחום המשקעים של 100 מ”מ ומעלה מפותח צומח עשבוני הכולא אבק וצומח מעליו. התוצאות של מחקר זה תומכות במסקנות מחקר הטחבים במכתש רמון.

לסיכום הדברים בהם עסקנו בפרק זה ברור שלקרום המתפתח על פני הקרקע, מהמדבר הקיצוני עם 70 מ”מ גשם לשנה ועד לתחום של 300 מ”מ, יש תפקיד חשוב בכליאת גרגירים הנישאים ברוח על פני שטחים רציפים. בארץ, זהו השטח העיקרי בו יש קרקעות לס שהמרכיב העיקרי שלהן הוא אבק שנישא ברוח. יש מקומות בהם עומק קרקע הלס מגיע ליותר מ-5 מ’. במעברנו אל המדבר הקיצוני לא נגמרת מעורבות הצמחים בכליאת אבק אבל היא מצטמצמת למקומות מבודדים ומיוחדים.

איור 7.1.22: מדרון של קירטון במדבר יהודה מכוסה בשיחי אוכם מדברי, ביניהם מעין דשא של סיסנית איג. מתחת לשיחים הקרקע מלוחה ויש קרחות מתאימות ב”דשא”

איור 7.1.23: תקריב של שיחי אוכם מדברי, ביניהם מעין דשא של סיסנית איג

איור 7.1.24: סיסנית איג כיוצרת דשא (מימין) ועם שתי תפרחות מעל גוש העלים הדקים

איור 7.1.25: חתך בקרקע בה ניכרים העלים הפעילים בצמח שבשכבה העליונה (new). מתחת לצמח זה מצויים שרידי צמח שהתכסה באבק ונקבר בקרקע המצטברת (old)

איור 7.1.26: בורות דגימת הקרקע במדרונות הסמוכים לסימן רום פני הים בדרך ירושלים-יריחו. משמאל בור במפנה דרומי בו ניכרות אבנים רבות ובור במפנה צפוני בו אין אבנים בקרקע שמוצאה איאולי (הסעה ברוח)