פרק ה': סחיפת חולות והשפעת רסס הים

  1. סחיפת חולות ברוח והשפעת רסס הים על הצומח