פרק י': משתנים סובייקטיביים

  1. זיקה לבתי-גידול מופרעים
  2. דירוג עמידות ליובש – קסרופיליות